โรงเรียนในสังกัด
193 โรง
บุคลากรของโรงเรียน
3,280 คน
นักเรียน
37,746 คน
( ข้อมูล ณ 25 มิถุนายน 2564 )
พิกัดโรงเรียนในสังกัด
จำนวนโรงเรียนตามอำเภอ

50

จะนะ

30

นาทวี

47

เทพา

31

สะบ้าย้อย

35

สะเดา
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข้อมูลด้านคุณภาพ

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษารายโรง
ข้อมูลสิ่งก่อสร้างรายโรง
ข้อมูลครุภัณฑ์รายโรง
หมายเหตุ : คำนวนโดยอัตโนมัติ จากการฐานข้อมูลระบบ
บุคลากรแยกตามระดับการศึกษา
ปริญญาเอก 1 คน
ปริญญาโท 489 คน
ป.บัณฑิต 6 คน
ปริญญาตรี 1,656 คน
ต่ำกว่าปริญญาตรี 1 คน
ข้อมูลอื่น ๆ
ที่ [รหัส] รายการ ดาวน์โหลด ครั้ง สิทธิ์การเข้าถึง
1 [57] ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 3
2 [56] ข้อมูลการรับนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2563 210
3 [55] นักเรียนแยกเพศ ชั้น ปีการศึกษา 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พย 62 203
4 [54] จำนวนนักเรียนจบชั้น ป. 6 ปีการศึกษา 2561 เรียนต่อชั้น ม. 1 ปีการศึกษา 2562 190
5 [51] รายงานสรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2562 758
6 [50] ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2561 192
7 [45] โรงเรียนในโครงการและใช้ DLTV (30 มกราคม 2562) 228
8 [42] จำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2561 288
9 [41] จำนวนลูกจ้าง พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2561 362
10 [40] จำนวนครูแยกวิทยฐานะ วุฒิการศึกษาและเพศ ปีการศึกษา 2561 353
11 [39] จำนวนครูแยกระดับการสอน และเพศ ปีการศึกษา 2561 328
12 [38] จำนวนครูแยกตำแหน่งและเพศ ปีการศึกษา 2561 274
13 [37] ข้อมูลนักเรียนพิการ ปีการศึกษา 2561 9
14 [35] ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 11
15 [34] ข้อมูลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 2560 426
16 [33] รายการสิ่งก่อสร้าง จำแนกตามประเภท ปี การศึกษา 2561 27
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
หากพบปัญหาในการใช้งานโปรดติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 0-7437-3038 ต่อ 111