โรงเรียนในสังกัด
193 โรง
นักเรียน
37,785 คน
( ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2565 )
พิกัดโรงเรียนในสังกัด
จำนวนโรงเรียนตามอำเภอ

50

จะนะ

30

นาทวี

47

เทพา

31

สะบ้าย้อย

35

สะเดา
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข้อมูลด้านคุณภาพ

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษารายโรง
ข้อมูลสิ่งก่อสร้างรายโรง
ข้อมูลครุภัณฑ์รายโรง
หมายเหตุ : คำนวนโดยอัตโนมัติ จากการฐานข้อมูลระบบ
บุคลากรแยกตามระดับการศึกษา
ปริญญาเอก 0 คน
ปริญญาโท 494 คน
ป.บัณฑิต 12 คน
ปริญญาตรี 1,666 คน
ต่ำกว่าปริญญาตรี 0 คน
ข้อมูลอื่น ๆ
ที่ [รหัส] รายการ ดาวน์โหลด ครั้ง สิทธิ์การเข้าถึง
1 [59] รายชื่อโรงเรียนประชารัฐ 76
2 [58] รายชื่อโรงเรียนที่จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 60
3 [57] ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 3
4 [56] ข้อมูลการรับนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2563 295
5 [55] นักเรียนแยกเพศ ชั้น ปีการศึกษา 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พย 62 287
6 [54] จำนวนนักเรียนจบชั้น ป. 6 ปีการศึกษา 2561 เรียนต่อชั้น ม. 1 ปีการศึกษา 2562 267
7 [51] รายงานสรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2562 956
8 [50] ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2561 280
9 [45] โรงเรียนในโครงการและใช้ DLTV (30 มกราคม 2562) 306
10 [42] จำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2561 375
11 [41] จำนวนลูกจ้าง พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2561 439
12 [40] จำนวนครูแยกวิทยฐานะ วุฒิการศึกษาและเพศ ปีการศึกษา 2561 438
13 [39] จำนวนครูแยกระดับการสอน และเพศ ปีการศึกษา 2561 402
14 [38] จำนวนครูแยกตำแหน่งและเพศ ปีการศึกษา 2561 349
15 [37] ข้อมูลนักเรียนพิการ ปีการศึกษา 2561 9
16 [35] ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 11
17 [34] ข้อมูลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 2560 502
18 [33] รายการสิ่งก่อสร้าง จำแนกตามประเภท ปี การศึกษา 2561 27
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
หากพบปัญหาในการใช้งานโปรดติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 0-7437-3038 ต่อ 111