สถิติการใช้บริการ

รายงาน เดือน-ปี จำนวน (ครั้ง)
ข้อมูลผลสอบ RT ป.1 388
ข้อมูลผลสอบ NT ป.3 1853
ข้อมูลผลสอบ O-NET ม.3 298
จำนวน พรก.ลูกจ้างแยกวุฒิการศึกษา 379
จำนวนครู พรก ลูกจ้าง แยกเพศและตำแหน่ง 586
จำนวนครูแยกวิทยฐานะและวุฒิการศึกษา 246
จำนวนครูแยกวิทยฐานะ 540
จำนวนครูแยกระดับการสอน 835
จำนวนนักเรียนได้รับจัดสรรยากจน 217
ข้อมูลผลสอบ O-NET ป.6 462
จำนวนนักเรียนออกกลางคันจำแนกตามสาเหตุ รายอำเภอ 1
ข้อมูลครุภัณฑ์ ปี 2561 1
จำนวนนักเรียนที่จบชั้น ม.3 ปีการศึกษาที่ผ่านมา รายอำเภอ 21
จำนวนนักเรียนที่จบชั้น ป.6 ปีการศึกษาที่ผ่านมา รายอำเภอ 21
จำนวนนักเรียนออกกลางคันจำแนกตามสาเหตุ 395
จำนวนนักเรียนแยกศาสนา ระดับการศึกษา รายอำเภอ 23
จำนวนนักเรียนแยกสัญชาติ ระดับการศึกษา รายอำเภอ 23
จำนวนแยกชั้น เพศ และห้องเรียน รายอำเภอ 44
จำนวนโรงเรียนแยกขนาดตามจำนวนนักเรียน รายอำเภอ 68
จำนวนนักเรียนที่จบชั้น ม.3 ปีการศึกษาที่ผ่านมา 375
จำนวนนักเรียนที่จบชั้น ป.6 ปีการศึกษาที่ผ่านมา 433
จำนวนนักเรียนแยกตามขนาดโรงเรียน 794
จำนวนนักเรียนแยกศาสนา 363
จำนวนนักเรียนแยกสัญชาติ 348
จำนวนแยกชั้น เพศ และห้องเรียน 1219
ข้อมูลพี้นฐานโรงเรียน 1332
รวม 11265