สถิติการใช้บริการ

รายงาน เดือน-ปี จำนวน (ครั้ง)
ข้อมูลผลสอบ RT ป.1 471
ข้อมูลผลสอบ NT ป.3 2422
ข้อมูลผลสอบ O-NET ม.3 367
จำนวน พรก.ลูกจ้างแยกวุฒิการศึกษา 451
จำนวนครู พรก ลูกจ้าง แยกเพศและตำแหน่ง 687
จำนวนครูแยกวิทยฐานะและวุฒิการศึกษา 246
จำนวนครูแยกวิทยฐานะ 612
จำนวนครูแยกระดับการสอน 854
จำนวนนักเรียนได้รับจัดสรรยากจน 217
ข้อมูลผลสอบ O-NET ป.6 554
จำนวนนักเรียนออกกลางคันจำแนกตามสาเหตุ รายอำเภอ 1
ข้อมูลครุภัณฑ์ ปี 2561 1
จำนวนนักเรียนที่จบชั้น ม.3 ปีการศึกษาที่ผ่านมา รายอำเภอ 22
จำนวนนักเรียนที่จบชั้น ป.6 ปีการศึกษาที่ผ่านมา รายอำเภอ 22
จำนวนนักเรียนออกกลางคันจำแนกตามสาเหตุ 462
จำนวนนักเรียนแยกศาสนา ระดับการศึกษา รายอำเภอ 24
จำนวนนักเรียนแยกสัญชาติ ระดับการศึกษา รายอำเภอ 24
จำนวนแยกชั้น เพศ และห้องเรียน รายอำเภอ 45
จำนวนโรงเรียนแยกขนาดตามจำนวนนักเรียน รายอำเภอ 68
จำนวนนักเรียนที่จบชั้น ม.3 ปีการศึกษาที่ผ่านมา 454
จำนวนนักเรียนที่จบชั้น ป.6 ปีการศึกษาที่ผ่านมา 505
จำนวนนักเรียนแยกตามขนาดโรงเรียน 896
จำนวนนักเรียนแยกศาสนา 412
จำนวนนักเรียนแยกสัญชาติ 402
จำนวนแยกชั้น เพศ และห้องเรียน 1326
ข้อมูลพี้นฐานโรงเรียน 1455
รวม 13000