ข้อมูลโรงเรียน ปีการศึกษา 2565

อำเภอ ทั้งหมด

ดูหน้านี้แล้ว 1,333


 

ข้อมูลโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 อำเภอ ทั้งหมด
ที่ รหัส smis รหัส 10 หลัก รหัส obec ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ ที่อยู่ ชื่อผู้บริหาร ระดับที่เปิดสอน
1
90030001
1090550246
550246
วัดขุนตัดหวาย
ขุนตัดหวาย
จะนะ
หมู่ 3 ต. ขุนตัดหวาย อ. 90130 โทร. 074300261
นายพิเชษฐ์ อุบลสุวรรณ
อนุบาล-ประถม
2
90030002
1090550251
550251
บ้านทุ่งนาเคียน
ขุนตัดหวาย
จะนะ
หมู่ 6 ต. ขุนตัดหวาย อ. 90130 โทร. 0813280974
นางสาวสาวิตรี แก้วจินดา
อนุบาล-ประถม
3
90030003
1090550254
550254
ชุมชนวัดควนมีด
คลองเปียะ
จะนะ
หมู่ 2 ต. คลองเปียะ อ. 90130 โทร. 074477152
นางสาวละออง ขวัญเพ็ชร
อนุบาล-ประถม
4
90030004
1090550256
550256
วัดช่องเขา
คลองเปียะ
จะนะ
หมู่ 4 ต. คลองเปียะ อ. 90130 โทร. 074300256
นางพรพรรณ พิรุณ
อนุบาล-ประถม
5
90030005
1090550259
550259
บ้านควนหัวช้าง
คลองเปียะ
จะนะ
หมู่ 6 ต. คลองเปียะ อ. 90130 โทร. 0937659343
นางสาววรรณนิสา สะหมาด
อนุบาล-ประถม
6
90030006
1090550249
550249
บ้านคูศักดิ์สิทธิ์
คู
จะนะ
หมู่ 4 ต. คู อ. 90130 โทร. 0811892121
นางศรัยฉัตร มงคลศิริ
อนุบาล-ประถม
7
90030007
1090550272
550272
วัดนาปรือ
คู
จะนะ
หมู่ 8 ต. คู อ. 90130 โทร. 081-3280974
นางวานิต สุวรรณ์น้อย
อนุบาล-ประถม
8
90030008
1090550276
550276
บ้านโหนด
คู
จะนะ
หมู่ 9 ต. คู อ. 90130 โทร. 0
นายบรรจบ คงจันทร์
อนุบาล-ประถม
9
90030009
1090550252
550252
บ้านทุ่งครก
แค
จะนะ
หมู่ 5 ต. แค อ. 90130 โทร. -
นายโสภณ ชูช่วย
อนุบาล-ประถม
10
90030010
1090550248
550248
บ้านแค
แค
จะนะ
หมู่ 3 ต. แค อ. 90130 โทร. -
นางอังสนา ทัศนะพยัคฆ์
อนุบาล-ประถม
11
90030011
1090550250
550250
บ้านคูนายสังข์
แค
จะนะ
หมู่ 6 ต. แค อ. 90130 โทร.
นางสาวสาวิตรี แก้วจินดา
อนุบาล-มัธยม
12
90030012
1090550245
550245
บ้านเขาจันทร์
จะโหนง
จะนะ
หมู่ 10 ต. จะโหนง อ. 90130 โทร. 074-300112
ว่าที่ร้อยตรีจิรพงศ์ นารนุกุล
อนุบาล-ประถม
13
90030013
1090550239
550239
ชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ 222
จะโหนง
จะนะ
หมู่ 7 ต. จะโหนง อ. 90130 โทร. 0884862209
นายเยี่ยมศักดิ์ สุวรรณ์
ประถม
14
90030014
1090550242
550242
ชุมชนบ้านทางควาย
จะโหนง
จะนะ
หมู่ 2 ต. จะโหนง อ. 90130 โทร. -
นางณัฐกานต์ ชูช่วย อิ๋วสกุล
อนุบาล-ประถม
15
90030015
1090550244
550244
บ้านปากช่อง
จะโหนง
จะนะ
หมู่ 8 ต. จะโหนง อ. 90130 โทร. 074300253
นางฤดี พันธุวรรณ
อนุบาล-ประถม
16
90030016
1090550237
550237
บ้านป่างาม
ตลิ่งชัน
จะนะ
หมู่ 3 ต. ตลิ่งชัน อ. 90130 โทร. 0811892007
นางอารีย์ จันทร์ทอง
อนุบาล-มัธยม
17
90030017
1090550230
550230
บ้านตลิ่งชัน
ตลิ่งชัน
จะนะ
หมู่ 2 ต. ตลิ่งชัน อ. 90130 โทร. 074496017
นายบรรจบ คงจันทร์
อนุบาล-มัธยม
18
90030018
1090550232
550232
บ้านนนท์
ตลิ่งชัน
จะนะ
หมู่ 5 ต. ตลิ่งชัน อ. 90130 โทร. 0937824521
นางสาวนฤมล ประสิทธิ์ศร
อนุบาล-ประถม
19
90030019
1090550233
550233
บ้านสุเหร่า
ตลิ่งชัน
จะนะ
หมู่ 1 ต. ตลิ่งชัน อ. 90130 โทร. 074499120
นางสาวศรีสุดา พรหมวงศ์
อนุบาล-ประถม
20
90030020
1090550262
550262
บ้านช้างคลอด
ท่าหมอไทร
จะนะ
หมู่ 6 ต. ท่าหมอไทร อ. 90130 โทร. 074894622
นางธัญชนก อาจวิชัย
อนุบาล-ประถม
21
90030021
1090550263
550263
บ้านท่าหมาก
ท่าหมอไทร
จะนะ
หมู่ 3 ต. ท่าหมอไทร อ. 90130 โทร. 074300251
นายกนกศักดิ์ คงประดิษฐ์
อนุบาล-ประถม
22
90030022
1090550266
550266
บ้านสะพานหัก
ท่าหมอไทร
จะนะ
หมู่ 9 ต. ท่าหมอไทร อ. 90130 โทร. 074374577
นางสาวสุรียาดา เล็งนู
อนุบาล-มัธยม
23
90030023
1090550268
550268
กระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ ฯ
ท่าหมอไทร
จะนะ
หมู่ 1 ต. ท่าหมอไทร อ. 90310 โทร. 0862925953
นางสาวเรืองไร ผดุงศักดิ์
อนุบาล-ประถม
24
90030024
1090550269
550269
เหมืองควนกรด
ท่าหมอไทร
จะนะ
หมู่ 7 ต. ท่าหมอไทร อ. 90130 โทร. 087-4796454
นายครรชิต อุทยมกุล
อนุบาล-ประถม
25
90030025
1090550277
550277
บ้านแพร้ว
ท่าหมอไทร
จะนะ
หมู่ 8 ต. ท่าหมอไทร อ. 90130 โทร. 074-300103
นายวิสิทธิ์ ไข่มุกด์
อนุบาล-ประถม
26
90030026
1090550238
550238
ชุมชนบ้านนาทับ
นาทับ
จะนะ
หมู่ 6 ต. นาทับ อ. 90130 โทร. 0819592371
นางสาววัชรี ยกรัตน์
อนุบาล-ประถม
27
90030027
1090550240
550240
บ้านท่าคลอง
นาทับ
จะนะ
หมู่ 4 ต. นาทับ อ. 90130 โทร. 074300248
นางวาสนา ทุมมากรณ์
อนุบาล-มัธยม
28
90030028
1090550243
550243
บ้านปากบางนาทับ
นาทับ
จะนะ
หมู่ 2 ต. นาทับ อ. 90130 โทร. 074894627
นายสมพนิตย์ ไชยรัตน์
อนุบาล-มัธยม
29
90030029
1090550241
550241
บ้านม้างอน
นาทับ
จะนะ
หมู่ 5 ต. นาทับ อ. 90130 โทร. 074300107
นางสารภี อ่อนรอด
อนุบาล-มัธยม
30
90030030
1090550271
550271
วัดประจ่า
นาหว้า
จะนะ
หมู่ 6 ต. นาหว้า อ. 90130 โทร. 074593316
นางธัญฑิกา แก้วสุก
อนุบาล-มัธยม
31
90030031
1090550273
550273
บ้านเกาะทาก
นาหว้า
จะนะ
หมู่ 2 ต. นาหว้า อ. 90130 โทร. 0896551712
นางสาวอมรรัตน์ ยอดสุดเอื้อม
อนุบาล-ประถม
32
90030032
1090550275
550275
บ้านควนขี้แรด
นาหว้า
จะนะ
หมู่ 9 ต. นาหว้า อ. 90130 โทร. 074300117
นางสาวกวิสรา มั่นคงบิลหมัด
อนุบาล-ประถม
33
90030033
1090550278
550278
บ้านหว้าหลัง
นาหว้า
จะนะ
หมู่ 10 ต. นาหว้า อ. 90130 โทร. 074801890
นางสุทธิชา เพิ่มบุญ
อนุบาล-ประถม
34
90030034
1090550279
550279
บ้านนาหว้า(นิคมอุทิศ)
นาหว้า
จะนะ
หมู่ 1 ต. นาหว้า อ. 90130 โทร. 0
นางกรองกานต์ จันทร์นก
อนุบาล-ประถม
35
90030036
1090550253
550253
บ้านคลองแงะ
น้ำขาว
จะนะ
หมู่ 11 ต. น้ำขาว อ. 90130 โทร. 074300118
นายศุภเชษฐ์ กาญจนมณี
อนุบาล-ประถม
36
90030037
1090550247
550247
ชุมชนวัดน้ำขาว
น้ำขาว
จะนะ
หมู่ 6 ต. น้ำขาว อ. 90130 โทร. 074-374709
นางอาภาภรณ์ มณีคง
อนุบาล-ประถม
37
90030038
1090550267
550267
บ้านนํ้าเค็ม
บ้านนา
จะนะ
หมู่ 9 ต. บ้านนา อ. 90130 โทร. 0862862008
นายอรุณ ขรีดาโอ๊ะ
อนุบาล-ประถม
38
90030039
1090550228
550228
บ้านนา
บ้านนา
จะนะ
หมู่ 2 ต. บ้านนา อ. 90130 โทร. 074206475
นางพนารัตน์ เสนเกตุ
อนุบาล-ประถม
39
90030040
1090550235
550235
บ้านโคกม้า
บ้านนา
จะนะ
หมู่ 8 ต. บ้านนา อ. 90130 โทร. 074894632
นายนิพิฐพนธ์ ทัพพ์ชัยศิริ
อนุบาล-ประถม
40
90030041
1090550264
550264
บ้านลางา
บ้านนา
จะนะ
หมู่ 7 ต. บ้านนา อ. 90130 โทร. 0810956757
นางสาวสารุณีย์ หมะเดเจริญกุล
อนุบาล-ประถม
41
90030042
1090550274
550274
วัดบ้านไร่
ป่าชิง
จะนะ
หมู่ 5 ต. ป่าชิง อ. 90130 โทร. 074300244
นายอาวุธ ขุนบุญจันทร์
อนุบาล-ประถม
42
90030043
1090550258
550258
บ้านป่าชิง
ป่าชิง
จะนะ
หมู่ 1 ต. ป่าชิง อ. 90130 โทร.
นายเจษฎารัฐ ประกอบกิจ
อนุบาล-ประถม
43
90030044
1090550255
550255
วัดทุ่งพระ
ป่าชิง
จะนะ
หมู่ 2 ต. ป่าชิง อ. 90130 โทร. -
นางกรองกานต์ จันทร์นก
อนุบาล-ประถม
44
90030045
1090550234
550234
บ้านเลียบ
สะกอม
จะนะ
หมู่ 3 ต. สะกอม อ. 90130 โทร. 074-300104
นายทิชาชงค์ แก้วนพรัตน์
อนุบาล-ประถม
45
90030046
1090550236
550236
บ้านบ่อโชน
สะกอม
จะนะ
หมู่ 7 ต. สะกอม อ. 90130 โทร. 0897353465
นายสมศักดิ์ ไชยสุวรรณ
อนุบาล-ประถม
46
90030047
1090550231
550231
บ้านปากบาง
สะกอม
จะนะ
หมู่ 4 ต. สะกอม อ. 90130 โทร.
นางศกลวรรณ สุขมี
อนุบาล-ประถม
47
90030048
1090550229
550229
บ้านสะกอม
สะกอม
จะนะ
หมู่ 2 ต. สะกอม อ. 90130 โทร. 074-499744
นายอาบูบากาศ ผอมเขียว
อนุบาล-ประถม
48
90030049
1090550261
550261
ชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
สะพานไม้แก่น
จะนะ
หมู่ 1 ต. สะพานไม้แก่น อ. 90130 โทร.
นายโสภณ ชูช่วย
อนุบาล-ประถม
49
90030050
1090550265
550265
บ้านทรายขาว
สะพานไม้แก่น
จะนะ
หมู่ 5 ต. สะพานไม้แก่น อ. 90130 โทร.
นายเอกพจน์ นราพันธุ์
อนุบาล-ประถม
50
90030051
1090550270
550270
วัดเกษมรัตน์
สะพานไม้แก่น
จะนะ
หมู่ 6 ต. สะพานไม้แก่น อ. 90130 โทร. 0620858698
นางจินตนา ซุ้นซิ่ม
อนุบาล-ประถม
51
90030053
1090550300
550300
บ้านเก่า
คลองกวาง
นาทวี
หมู่ 5 ต. คลองกวาง อ. 90160 โทร. 074-292126
นายวิสุทธิ์ ทองจินดา
อนุบาล-ประถม
52
90030055
1090550290
550290
วัดลําพดจินดาราม
คลองทราย
นาทวี
หมู่ 3 ต. คลองทราย อ. 90160 โทร. 074300145
นายวิสุทธิ์ ทองจินดา
อนุบาล-ประถม
53
90030056
1090550293
550293
บ้านลำชิง
คลองทราย
นาทวี
หมู่ 2 ต. คลองทราย อ. 90160 โทร. 074373368
นางสาวเฉลิม รัตน์แก้ว
อนุบาล-ประถม
54
90030057
1090550294
550294
บ้านโต้นนท์
คลองทราย
นาทวี
หมู่ 7 ต. คลองทราย อ. 90160 โทร. 0986708674
นายพล ชินอ่อน
อนุบาล-ประถม
55
90030058
1090550288
550288
ชุมชนวัดปลักชะเมา
ฉาง
นาทวี
หมู่ 3 ต. ฉาง อ. 90160 โทร. 074-371556
นางดารา สิทธิเดชากุล
อนุบาล-ประถม
56
90030059
1090550291
550291
บ้านวังบวบ
ฉาง
นาทวี
หมู่ 4 ต. ฉาง อ. 90160 โทร. 0919962995
นางสาวเครือวัลย์ จันทสุบรรณ
อนุบาล-มัธยม
57
90030060
1090550304
550304
วัดวังไทร
ทับช้าง
นาทวี
หมู่ 4 ต. ทับช้าง อ. 90160 โทร. 074805394
นายกมล จันแก้ว
อนุบาล-ประถม
58
90030061
1090550306
550306
บ้านกะทิง
ทับช้าง
นาทวี
หมู่ 2 ต. ทับช้าง อ. 90160 โทร. -
นายโอภาส ไชยรัตน์
อนุบาล-ประถม
59
90030062
1090550308
550308
วัดบ้านลุ่ม
ทับช้าง
นาทวี
หมู่ 8 ต. ทับช้าง อ. 90160 โทร. 0862969545
นายเชาวลิต ยอดสุวรรณ์
อนุบาล-ประถม
60
90030063
1090550281
550281
วัดท่าประดู่
ท่าประดู่
นาทวี
หมู่ 1 ต. ท่าประดู่ อ. 90160 โทร. -
นางสุขะมุกข์ เรืองอ่อน
อนุบาล-ประถม
61
90030064
1090550284
550284
วัดทุ่งข่า
ท่าประดู่
นาทวี
หมู่ 8 ต. ท่าประดู่ อ. 90160 โทร. 0
นางวันเพ็ญ ทองบัว
อนุบาล-ประถม
62
90030065
1090550285
550285
บ้านพอบิด
ท่าประดู่
นาทวี
หมู่ 9 ต. ท่าประดู่ อ. 90160 โทร.
นายนภดล นวลนภดล
อนุบาล-ประถม
63
90030066
1090550287
550287
บ้านลําลอง
นาทวี
นาทวี
หมู่ 12 ต. นาทวี อ. 90160 โทร. 074-536-527
นายอับดุลฮาหมัด โส๊ะหน่าย
อนุบาล-ประถม
64
90030067
1090550280
550280
บ้านนาทวี
นาทวี
นาทวี
หมู่ 1 ต. นาทวี อ. 90160 โทร. 074371015
นายไวพจน์ จิตมณี
อนุบาล-ประถม
65
90030068
1090550282
550282
บ้านทุ่งนํ้าขาว
นาทวี
นาทวี
หมู่ 8 ต. นาทวี อ. 90160 โทร. 074371555
นางธนิยา เบ็ญหะหลี
อนุบาล-ประถม
66
90030069
1090550283
550283
บ้านเคลียง
นาทวี
นาทวี
หมู่ 7 ต. นาทวี อ. 90160 โทร. 0949711222
นายจุมพล นิลรัตน์
อนุบาล-มัธยม
67
90030070
1090550286
550286
บ้านวังใหญ่ปลายรํา
นาทวี
นาทวี
หมู่ 10 ต. นาทวี อ. 90160 โทร. 0862942741
นางอุบล ตุลยนิษก์
อนุบาล-ประถม
68
90030071
1090550289
550289
วัดนาหมอศรี
นาหมอศรี
นาทวี
หมู่ 1 ต. นาหมอศรี อ. 90160 โทร. 0887928474
นางมานิตา เศรษฐพันธ์
อนุบาล-ประถม
69
90030072
1090550292
550292
บ้านโมย
นาหมอศรี
นาทวี
หมู่ 7 ต. นาหมอศรี อ. 90160 โทร. 0935804529
นางนงลักษณ์ มากนวล
อนุบาล-ประถม
70
90030073
1090550312
550312
ทองอยู่นุตกุล
ประกอบ
นาทวี
หมู่ 4 ต. ประกอบ อ. 90160 โทร. -
นางณัฐณิชา คำพุท
อนุบาล-ประถม
71
90030074
1090550309
550309
บ้านพรุหวา
ประกอบ
นาทวี
หมู่ 2 ต. ประกอบ อ. 90160 โทร. -
นายปฐมพงศ์ สังข์สร
อนุบาล-ประถม
72
90030075
1090550310
550310
บ้านประกอบ
ประกอบ
นาทวี
หมู่ 6 ต. ประกอบ อ. 90160 โทร. 074594595
นางชนัญญา วรรณทอง
อนุบาล-ประถม
73
90030076
1090550302
550302
บ้านคลองกวางเขาวัง
คลองกวาง
นาทวี
หมู่ 6 ต. คลองกวาง อ. 90160 โทร. 0
นายอนันต์ แดงเหมือน
อนุบาล-ประถม
74
90030077
1090550301
550301
บ้านสม็อง
ปลักหนู
นาทวี
หมู่ 7 ต. ปลักหนู อ. 90160 โทร. -
นางโสภา สายจันทร์
อนุบาล-ประถม
75
90030078
1090550297
550297
บ้านป่าเร็ด
ปลักหนู
นาทวี
หมู่ 4 ต. ปลักหนู อ. 90160 โทร. -
นายทิวา สายกิ้มซ้วน
อนุบาล-มัธยม
76
90030079
1090550298
550298
บ้านนาปรัง
ท่าประดู่
นาทวี
หมู่ 1 ต. ท่าประดู่ อ. 90160 โทร. 0899760233
นายอุทัย เพชรหนู
อนุบาล-มัธยม
77
90030080
1090550303
550303
ชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503)
สะท้อน
นาทวี
หมู่ 1 ต. สะท้อน อ. 90160 โทร. 074372830
นายวินัย รัตนเสถียร
อนุบาล-ประถม
78
90030081
1090550305
550305
บ้านสะพานเคียน
สะท้อน
นาทวี
หมู่ 10 ต. สะท้อน อ. 90160 โทร. 074-894683
นายพิชิต ศรีมณี
อนุบาล-มัธยม
79
90030082
1090550307
550307
บ้านป็อง
สะท้อน
นาทวี
หมู่ 2 ต. สะท้อน อ. 90160 โทร. 074300156
นายประพันธ์ ประทีปเกาะ
อนุบาล-ประถม
80
90030083
1090550311
550311
ประสิทธิ์ทวีสิน 2
สะท้อน
นาทวี
หมู่ 9 ต. สะท้อน อ. 90160 โทร. 074894684
นายธวีร์วุทธ จันทร์น้ำหอม
อนุบาล-ประถม
81
90030084
1090550209
550209
บ้านพรุตู
เกาะสะบ้า
เทพา
หมู่ 6 ต. เกาะสะบ้า อ. 90150 โทร. 0819590654
นายอัมพร บุญธรรม
อนุบาล-ประถม
82
90030085
1090550210
550210
บ้านบ่อนํ้าส้ม
เกาะสะบ้า
เทพา
หมู่ 2 ต. เกาะสะบ้า อ. 90150 โทร. 074894641
นายฮาหรุน เหมมาน
อนุบาล-ประถม
83
90030086
1090550211
550211
วัดนิคมประสาท(บุญชอบ สาครินทร์)มิตรภาพที่ 149
เกาะสะบ้า
เทพา
หมู่ 3 ต. เกาะสะบ้า อ. 90150 โทร. 074-374275
นายประเสริฐ ชูนุ้ย
อนุบาล-มัธยม
84
90030087
1090550212
550212
บ้านโคกพยอม
เกาะสะบ้า
เทพา
หมู่ 5 ต. เกาะสะบ้า อ. 90150 โทร. 074300122
นางพเยาว์ จันทร์เพชรศรี
อนุบาล-ประถม
85
90030088
1090550213
550213
บ้านกรงอิตำ
เกาะสะบ้า
เทพา
หมู่ 4 ต. เกาะสะบ้า อ. 90150 โทร. 074-894-639
นางสาวปิยอร เอียดดำ
อนุบาล-ประถม
86
90030089
1090550193
550193
บ้านใหม่
ท่าม่วง
เทพา
หมู่ 12 ต. ท่าม่วง อ. 90260 โทร. 074890863
นางสาวสุธาสินีย์ สังข์สง
อนุบาล-ประถม
87
90030090
1090550194
550194
บ้านควนหรัน
ท่าม่วง
เทพา
หมู่ 10 ต. ท่าม่วง อ. 90260 โทร.
-
อนุบาล-ประถม
88
90030091
1090550195
550195
บ้านนาจวก
ท่าม่วง
เทพา
หมู่ 2 ต. ท่าม่วง อ. 90260 โทร. -
นางชุติมา ทวีสุวรรณศักดิ์
อนุบาล-ประถม
89
90030092
1090550197
550197
บ้านกระอาน
ท่าม่วง
เทพา
หมู่ 4 ต. ท่าม่วง อ. 90260 โทร. 0815993669
นายไพซอน หนิเร่
อนุบาล-มัธยม
90
90030093
1090550223
550223
บ้านโคกกอ
ท่าม่วง
เทพา
หมู่ 11 ต. ท่าม่วง อ. 90150 โทร. 0892963210
นางสาวสุธาสินีย์ สังข์สง
อนุบาล-ประถม
91
90030094
1090550188
550188
ชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
ท่าม่วง
เทพา
หมู่ 3 ต. ท่าม่วง อ. 90260 โทร. 074800121
นายสุพจน์ พร้อมญาติ
อนุบาล-มัธยม
92
90030095
1090550189
550189
นิคมสร้างตนเองเทพา 2
ท่าม่วง
เทพา
หมู่ 9 ต. ท่าม่วง อ. 90150 โทร. 074318264
นายจรัญ รองสวัสดิ์
อนุบาล-มัธยม
93
90030096
1090550190
550190
นิคมสร้างตนเองเทพา 3
ท่าม่วง
เทพา
หมู่ 5 ต. ท่าม่วง อ. 90150 โทร. 0937742047
นายอายุ หีมงอย
อนุบาล-ประถม
94
90030097
1090550192
550192
บ้านหนองสาหร่าย
ท่าม่วง
เทพา
หมู่ 8 ต. ท่าม่วง อ. 90150 โทร. 074-894649
นายสุพจน์ พร้อมญาติ
อนุบาล-ประถม
95
90030098
1090550222
550222
บ้านท่าม่วง
ท่าม่วง
เทพา
หมู่ 1 ต. ท่าม่วง อ. 90150 โทร. 074894647
นางสาวศุภมาส เคี้ยนหิ้น
อนุบาล-ประถม
96
90030099
1090550196
550196
บ้านพรุชิง
ท่าม่วง
เทพา
หมู่ 7 ต. ท่าม่วง อ. 90260 โทร. -
นางสาวนาวีย๊ะ เหล็มดี
อนุบาล-ประถม
97
90030100
1090550181
550181
บ้านเทพา
เทพา
เทพา
หมู่ 1 ต. เทพา อ. 90150 โทร. 074-376329
นายสมเกียรติ ฤทธิศักดิ์
อนุบาล-ประถม
98
90030101
1090550182
550182
วัดเทพาไพโรจน์
เทพา
เทพา
หมู่ 4 ต. เทพา อ. 90150 โทร. 0831024168
นายสมเกียรติ ฤทธิศักดิ์
อนุบาล-ประถม
99
90030102
1090550183
550183
บ้านพระพุทธ
เทพา
เทพา
หมู่ 2 ต. เทพา อ. 90150 โทร. 074376950
นายอิดรีส มรมาศ
อนุบาล-มัธยม
100
90030103
1090550186
550186
บ้านป่ากอ
เทพา
เทพา
หมู่ 5 ต. เทพา อ. 90150 โทร. 074-376328
นางสาวต่วนฮัมดียะห์ ไซอุเซ็ง
อนุบาล-ประถม
101
90030104
1090550187
550187
บ้านป่าโอน
เทพา
เทพา
หมู่ 6 ต. เทพา อ. 90150 โทร. 074376114
นายธรรมนูญ ไหวพริบ
อนุบาล-มัธยม
102
90030105
1090550191
550191
นิคมสร้างตนเองเทพา 4
ท่าม่วง
เทพา
หมู่ 9 ต. ท่าม่วง อ. 90150 โทร. -
นายธนพล มะโนเรศ
อนุบาล-ประถม
103
90030106
1090550221
550221
บ้านคลองขุด
ปากบาง
เทพา
หมู่ 6 ต. ปากบาง อ. 90150 โทร. 074300129
นายอับดนเราะหมาน เดเระมะ
อนุบาล-ประถม
104
90030107
1090550224
550224
บ้านตาแปด
ปากบาง
เทพา
หมู่ 5 ต. ปากบาง อ. 90150 โทร. 074300130
นางสาวดวงจิต ทองคำ
อนุบาล-ประถม
105
90030108
1090550225
550225
บ้านควนตีหมุน
ปากบาง
เทพา
หมู่ 7 ต. ปากบาง อ. 90150 โทร. 074-894657
นางมณฑกานต์ คงนวล (รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนตีหมุน)
อนุบาล-ประถม
106
90030109
1090550226
550226
บ้านตูหยง
ปากบาง
เทพา
หมู่ 2 ต. ปากบาง อ. 90150 โทร. 0879674589
นางฐาปนี มะลี
อนุบาล-มัธยม
107
90030110
1090550185
550185
บ้านบ่อเตย
ปากบาง
เทพา
หมู่ 1 ต. ปากบาง อ. 90150 โทร. 0618485914
นางจันทร์เพ็ญ ดำคง
อนุบาล-ประถม
108
90030111
1090550227
550227
บ้านเกาะแลหนัง
ปากบาง
เทพา
หมู่ 3 ต. ปากบาง อ. 90150 โทร. 074300268
นางสาวสาวิตรี แก้วจินดา
อนุบาล-ประถม
109
90030112
1090550184
550184
บ้านคลองประดู่
ปากบาง
เทพา
หมู่ 4 ต. ปากบาง อ. 90150 โทร. 084-7482949
นายประเดิม โบพรหม
อนุบาล-ประถม
110
90030113
1090550198
550198
บ้านแม่ที
ลำไพล
เทพา
หมู่ 4 ต. ลำไพล อ. 90260 โทร. -
นางสาวกรองกาญจน์ เรือนแก้ว
อนุบาล-ประถม
111
90030114
1090550199
550199
บ้านลำไพล
ลำไพล
เทพา
หมู่ 1 ต. ลำไพล อ. 90260 โทร. 074478072
นางราตรี เนาวรัตน์
อนุบาล-ประถม
112
90030115
1090550200
550200
บ้านลำเปา
ลำไพล
เทพา
หมู่ 11 ต. ลำไพล อ. 90260 โทร. 0849636048
นางสาวฐานียา พรหมพัฒน์
อนุบาล-มัธยม
113
90030116
1090550201
550201
บ้านทุ่งโพธิ์
ลำไพล
เทพา
หมู่ 5 ต. ลำไพล อ. 90260 โทร. 074596878
นายพิสุทธิ์ ผ่องศรี
อนุบาล-ประถม
114
90030117
1090550202
550202
บ้านท่าไทร
ลำไพล
เทพา
หมู่ 7 ต. ลำไพล อ. 90260 โทร. 0862841427
นายพิสุทธิ์ ผ่องศรี
อนุบาล-ประถม
115
90030118
1090550203
550203
วัดปริก
ลำไพล
เทพา
หมู่ 8 ต. ลำไพล อ. 90260 โทร. 074597632
นายยุทธนา วงษ์งาม
อนุบาล-ประถม
116
90030119
1090550204
550204
บ้านควนเจดีย์
ลำไพล
เทพา
หมู่ 6 ต. ลำไพล อ. 90260 โทร. 074300131
นายนิพนธ์ มณีรัตน์
อนุบาล-ประถม
117
90030120
1090550205
550205
ลําไพลราษฎร์อุทิศ
ลำไพล
เทพา
หมู่ 2 ต. ลำไพล อ. 90260 โทร. 0
นางสาวกรองกาญจน์ เรือนแก้ว
อนุบาล-ประถม
118
90030121
1090550206
550206
บ้านควนหมาก
วังใหญ่
เทพา
หมู่ 3 ต. วังใหญ่ อ. 90260 โทร. -
นางสาวสุทินนา ทดสิริกุลดิลก
อนุบาล-ประถม
119
90030122
1090550207
550207
บ้านวังใหญ่
วังใหญ่
เทพา
หมู่ 6 ต. วังใหญ่ อ. 90260 โทร. 062-9289597
นางศรินทิพย์ ทะสะระ
อนุบาล-มัธยม
120
90030123
1090550208
550208
วัดคลองยอ
วังใหญ่
เทพา
หมู่ 1 ต. วังใหญ่ อ. 90260 โทร. 0816803735
นายถนัด ศักดิ์แสงโสภา
อนุบาล-มัธยม
121
90030124
1090550217
550217
บ้านม่วงถํ้า
สะกอม
เทพา
หมู่ 3 ต. สะกอม อ. 90150 โทร. 0807076686
นางสาวมลธารัตน์ ชูอินทร์
อนุบาล-ประถม
122
90030125
1090550218
550218
วัดคงคาสวัสดิ์
สะกอม
เทพา
หมู่ 5 ต. สะกอม อ. 90150 โทร. 074318753
นางสาวชาลิสา เพ็งหนู
อนุบาล-มัธยม
123
90030126
1090550219
550219
บ้านแซะ
สะกอม
เทพา
หมู่ 6 ต. สะกอม อ. 90150 โทร.
-
อนุบาล-ประถม
124
90030127
1090550220
550220
บ้านเขาน้อย
สะกอม
เทพา
หมู่ 8 ต. สะกอม อ. 90150 โทร. 074300139
นางซูไรยา หลำเบ็ลส๊ะ
อนุบาล-ประถม
125
90030128
1090550214
550214
บ้านพรุหลุมพี
สะกอม
เทพา
หมู่ 4 ต. สะกอม อ. 90150 โทร. 074300138
ธราเทพ แก้วเกาะสะบ้า
อนุบาล-ประถม
126
90030129
1090550215
550215
บ้านปากบางสะกอม
สะกอม
เทพา
หมู่ 1 ต. สะกอม อ. 90150 โทร. -
น.ส.นันท์นภัส กิรติกรนันท์
อนุบาล-มัธยม
127
90030130
1090550216
550216
บ้านสวรรค์
สะกอม
เทพา
หมู่ 2 ต. สะกอม อ. 90150 โทร. 0935837096
นางสาวปรียา สินดุกา
อนุบาล-ประถม
128
90030131
1090550328
550328
บ้านทุ่งไพล
เขาแดง
สะบ้าย้อย
หมู่ 1 ต. เขาแดง อ. 90210 โทร. 0810926405
นางประภาพรรณ ชุมดี
อนุบาล-ประถม
129
90030132
1090550333
550333
บ้านถํ้าตลอด
เขาแดง
สะบ้าย้อย
หมู่ 6 ต. เขาแดง อ. 90210 โทร. 074300196
นายอุทัย บุญเพชรทอง
อนุบาล-ประถม
130
90030133
1090550334
550334
มหิดล
เขาแดง
สะบ้าย้อย
หมู่ 2 ต. เขาแดง อ. 90210 โทร. 074-894723
นางสาวศิรดา ไพโรจน์รชตะ
อนุบาล-ประถม
131
90030134
1090550335
550335
บ้านทัพหลวง
คูหา
สะบ้าย้อย
หมู่ 1 ต. คูหา อ. 90210 โทร. 074300192
นางวรรณี จำนงค์
อนุบาล-มัธยม
132
90030135
1090550336
550336
บ้านห้วยเต่า
คูหา
สะบ้าย้อย
หมู่ 7 ต. คูหา อ. 90120 โทร. 074894727
นายบูรพา ดำแสงสวัสดิ์
อนุบาล-ประถม
133
90030136
1090550329
550329
บ้านคูหา
คูหา
สะบ้าย้อย
หมู่ 4 ต. คูหา อ. 90210 โทร. -
นางสาวกชภัท เกื้อก่อยอด
อนุบาล-มัธยม
134
90030137
1090550331
550331
บ้านล่องควน
คูหา
สะบ้าย้อย
หมู่ 6 ต. คูหา อ. 90210 โทร. -
นายสหัส อาชารัตนกุล
อนุบาล-ประถม
135
90030138
1090550332
550332
บ้านทับยาง
คูหา
สะบ้าย้อย
หมู่ 8 ต. คูหา อ. 90210 โทร. 074300189
นายเอิบ แก้วพรหม
อนุบาล-ประถม
136
90030139
1090550337
550337
บ้านคอลอมุดอ
จะแหน
สะบ้าย้อย
หมู่ 1 ต. จะแหน อ. 90210 โทร. 074-300225
นางจรวยพร บรรจงรัตน์
อนุบาล-มัธยม
137
90030140
1090550338
550338
บ้านมุนี
จะแหน
สะบ้าย้อย
หมู่ 4 ต. จะแหน อ. 90210 โทร.
นายอนุรุทธ์ ผัดกระโทก
อนุบาล-ประถม
138
90030141
1090550340
550340
บ้านนาจะแหน
จะแหน
สะบ้าย้อย
หมู่ 5 ต. จะแหน อ. 90210 โทร. 074-300193
นายวิโรจน์ มโนกิจอุดม
อนุบาล-ประถม
139
90030142
1090550324
550324
บ้านโคกตก
ทุ่งพอ
สะบ้าย้อย
หมู่ 4 ต. ทุ่งพอ อ. 90210 โทร. 074300228
นางละม้าย เงินนาค
อนุบาล-มัธยม
140
90030143
1090550325
550325
บ้านโคกสิเหรง
ทุ่งพอ
สะบ้าย้อย
หมู่ 1 ต. ทุ่งพอ อ. 90210 โทร. 074306082
นายประทีป เนาวรัตน์
อนุบาล-ประถม
141
90030144
1090550327
550327
บ้านฉลุง
ทุ่งพอ
สะบ้าย้อย
หมู่ 2 ต. ทุ่งพอ อ. 90210 โทร. 074531823
นายประเสริฐ ไชยพยันต์
อนุบาล-ประถม
142
90030145
1090550330
550330
บ้านตะเคียนทอง
ทุ่งพอ
สะบ้าย้อย
หมู่ 7 ต. ทุ่งพอ อ. 90210 โทร. 0833996462
นายอุทัย บุญเพชรทอง
อนุบาล-ประถม
143
90030146
1090550339
550339
บ้านเมาะลาแต
ทุ่งพอ
สะบ้าย้อย
หมู่ 6 ต. ทุ่งพอ อ. 90210 โทร.
นางนัยนา สยามพล
อนุบาล-ประถม
144
90030147
1090550341
550341
บ้านสุโสะ
ธารคีรี
สะบ้าย้อย
หมู่ 2 ต. ธารคีรี อ. 90210 โทร. -
นายยุทธ มุสิกะชนะ
อนุบาล-มัธยม
145
90030148
1090550317
550317
บ้านนาม่วง
บ้านโหนด
สะบ้าย้อย
หมู่ 4 ต. บ้านโหนด อ. 90210 โทร. 074300197
นายบุญนำ หมินยะลา
อนุบาล-ประถม
146
90030149
1090550318
550318
ชุมชนบ้านนากัน
บ้านโหนด
สะบ้าย้อย
หมู่ 3 ต. บ้านโหนด อ. 90210 โทร. -
นางสุธาสินี ดังแก้วสี
อนุบาล-มัธยม
147
90030150
1090550319
550319
บ้านห้วยบอน
บ้านโหนด
สะบ้าย้อย
หมู่ 2 ต. บ้านโหนด อ. 90210 โทร. 074531744
นายวิลาศ ศิริวุฒินนท์
อนุบาล-ประถม
148
90030151
1090550342
550342
ธรรมศาสตร์ - จุฬา 1
บาโหย
สะบ้าย้อย
หมู่ 3 ต. บาโหย อ. 90210 โทร. 074894753
นายสุนทร ไชยขวัญ
อนุบาล-ประถม
149
90030152
1090550343
550343
บ้านบาโหย
บาโหย
สะบ้าย้อย
หมู่ 1 ต. บาโหย อ. 90210 โทร. 073263335
นายคิรีวัฒน์ แซ่ซู้
อนุบาล-มัธยม
150
90030153
1090550313
550313
บ้านท่า
เปียน
สะบ้าย้อย
เปียน หมู่ 9 ต. เปียน อ. สะบ้าย้อย 90210 โทร. 074300202
นางอิสรา แก้วพรหม
อนุบาล-ประถม
151
90030154
1090550314
550314
อุทยานอุทิศ
เปียน
สะบ้าย้อย
หมู่ 6 ต. เปียน อ. 90210 โทร. 074-894739
นายปิติ เนาวรัตน์
อนุบาล-ประถม
152
90030155
1090550315
550315
บ้านควนหรัน
เปียน
สะบ้าย้อย
หมู่ 2 ต. เปียน อ. 90210 โทร. 074-300201
นายปราโมทย์ ศิริอนันต์
อนุบาล-ประถม
153
90030156
1090550316
550316
บ้านเก่า
เปียน
สะบ้าย้อย
หมู่ 3 ต. เปียน อ. 90210 โทร.
นายพิชิต ทิตย์พรมทอง
อนุบาล-ประถม
154
90030157
1090550320
550320
สะบ้าย้อย
สะบ้าย้อย
สะบ้าย้อย
หมู่ 1 ต. สะบ้าย้อย อ. 90210 โทร. 074377028
นายประทีป เนาวรัตน์
อนุบาล-ประถม
155
90030158
1090550321
550321
บ้านทําเนียบ
สะบ้าย้อย
สะบ้าย้อย
หมู่ 8 ต. สะบ้าย้อย อ. 90210 โทร. -
นายสุทธิพร เพ็งลาย
อนุบาล-ประถม
156
90030159
1090550322
550322
บ้านบ่อทอง
สะบ้าย้อย
สะบ้าย้อย
หมู่ 4 ต. สะบ้าย้อย อ. 90210 โทร. 074894741
นางสาวปวีณา จิตจริงใจ
อนุบาล-ประถม
157
90030160
1090550323
550323
บ้านไร่
สะบ้าย้อย
สะบ้าย้อย
หมู่ 5 ต. สะบ้าย้อย อ. 90210 โทร. 0987345211
นางสาวอรพิน ฝั้นขุ่น
อนุบาล-ประถม
158
90030161
1090550326
550326
บ้านปลักบ่อ
สะบ้าย้อย
สะบ้าย้อย
หมู่ 2 ต. สะบ้าย้อย อ. 90210 โทร.
จ่าอากาศตรีโกสินทร์ กล้าใจ
อนุบาล-ประถม
159
90030162
1090550357
550357
วัดเขามีเกียรติ
เขามีเกียรติ
สะเดา
หมู่ 4 ต. เขามีเกียรติ อ. 90170 โทร. 074292174
นายณรงค์ คงชะนะ
อนุบาล-ประถม
160
90030163
1090550358
550358
บ้านสํานักหว้า
เขามีเกียรติ
สะเดา
หมู่ 3 ต. เขามีเกียรติ อ. 90170 โทร. 074-292126
นางสายวารุณ คงทอง
อนุบาล-ประถม
161
90030164
1090550359
550359
ไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)
เขามีเกียรติ
สะเดา
หมู่ 2 ต. เขามีเกียรติ อ. 90170 โทร. 074541801
นางน้ำทิพย์ ม่วงปลอด
อนุบาล-มัธยม
162
90030165
1090550361
550361
บ้านท่าโพธิ์
ท่าโพธิ์
สะเดา
หมู่ 3 ต. ท่าโพธิ์ อ. 90170 โทร. 0819579892
นายฐนกร สองเมืองหนู
อนุบาล-ประถม
163
90030166
1090550362
550362
วัดสองพี่น้อง
ท่าโพธิ์
สะเดา
หมู่ 1 ต. ท่าโพธิ์ อ. 90170 โทร. 074-541913
นายสุเจต บุญโสภา
อนุบาล-มัธยม
164
90030167
1090550345
550345
บ่อเกดวิจิตรวิทยา
ทุ่งหมอ
สะเดา
หมู่ 5 ต. ทุ่งหมอ อ. 90240 โทร. 074585187
นางน้ำทิพย์ ม่วงปลอด
อนุบาล-มัธยม
165
90030168
1090550349
550349
ชาติตระการโกศล
ทุ่งหมอ
สะเดา
หมู่ 7 ต. ทุ่งหมอ อ. 90240 โทร. 074241475
นายติฺณณพัศ กล่ำจีน
อนุบาล-ประถม
166
90030169
1090550344
550344
วัดยางทอง (รัตนประชานุกูล)
ทุ่งหมอ
สะเดา
หมู่ 2 ต. ทุ่งหมอ อ. 90240 โทร. 074585184
นางศศิสุดา แก้วเอียด
อนุบาล-ประถม
167
90030170
1090550375
550375
บ้านปริกใต้
ปริก
สะเดา
หมู่ 7 ต. ปริก อ. 90120 โทร. -
นางสาวอรพินท์ แซ่ลิ่ม
อนุบาล-ประถม
168
90030171
1090550376
550376
บ้านตะเคียนเภา
ปริก
สะเดา
หมู่ 4 ต. ปริก อ. 90120 โทร. 074-300263
นายวรศักดิ์ กาเทพ
อนุบาล-ประถม
169
90030172
1090550377
550377
บ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร)
ปริก
สะเดา
หมู่ 3 ต. ปริก อ. 90120 โทร.
นายสุรเดช แสงจันทร์
อนุบาล-ประถม
170
90030173
1090550378
550378
บ้านใหม่
ปริก
สะเดา
หมู่ 1 ต. ปริก อ. 90120 โทร. 074298118
นายคิรีวัฒน์ แซ่ซู้
อนุบาล-ประถม
171
90030174
1090550379
550379
บ้านควนเสม็ด
ปริก
สะเดา
หมู่ 10 ต. ปริก อ. 90120 โทร. -
นายยงยุทธ อำไพ
อนุบาล-ประถม
172
90030175
1090550373
550373
บ้านหัวถนน
ปริก
สะเดา
หมู่ 8 ต. ปริก อ. 90120 โทร. 0813684707
นางณัฏฐนิช เลาะปนสา
อนุบาล-ประถม
173
90030176
1090550374
550374
บ้านยางเกาะ
ปริก
สะเดา
หมู่ 9 ต. ปริก อ. 90120 โทร. 074894714
นางอนันดา ไชยกุล
อนุบาล-ประถม
174
90030177
1090550351
550351
สังวาลย์วิท ๒
ปาดังเบซาร์
สะเดา
หมู่ 6 ต. ปาดังเบซาร์ อ. 90240 โทร. 074300180
นางอุษา มู่เก็ม
อนุบาล-ประถม
175
90030178
1090550352
550352
บ้านทุ่งไม้ด้วน ๑
ปาดังเบซาร์
สะเดา
หมู่ 7 ต. ปาดังเบซาร์ อ. 90240 โทร.
นายรุสราญ อะหลี
อนุบาล-ประถม
176
90030179
1090550346
550346
บ้านท่าข่อย
ปาดังเบซาร์
สะเดา
หมู่ 3 ต. ปาดังเบซาร์ อ. 90240 โทร. 074-557757
นายติณณพัศ กล่ำจีน
อนุบาล-ประถม
177
90030180
1090550347
550347
บ้านไร่(ตระเวนชายเเดนอนุสรณ์)
ปาดังเบซาร์
สะเดา
หมู่ 10 ต. ปาดังเบซาร์ อ. 90240 โทร.
นางอุษา มู่เก็ม
อนุบาล-ประถม
178
90030181
1090550348
550348
ชุมชนบ้านปาดัง
ปาดังเบซาร์
สะเดา
หมู่ 0 ต. ปาดังเบซาร์ อ. 90240 โทร. 074521007
นายสุภาพ ทองน้อย
อนุบาล-ประถม
179
90030182
1090550350
550350
สมาคมไทยผลิตยา 2
ปาดังเบซาร์
สะเดา
หมู่ 5 ต. ปาดังเบซาร์ อ. 90240 โทร. 074379819
นายก้อเสม เด็นหมัด
อนุบาล-ประถม
180
90030183
1090550354
550354
บ้านพังลา
พังลา
สะเดา
หมู่ 2 ต. พังลา อ. 90170 โทร. 0634464658
นายยงยุทธ อำไพ
อนุบาล-ประถม
181
90030184
1090550355
550355
บ้านระตะ
พังลา
สะเดา
หมู่ 3 ต. พังลา อ. 90170 โทร.
นางภรณ์วิรัตน์ อภินันตชัย (รักษาการในตำแหน่ง)
อนุบาล-ประถม
182
90030185
1090550356
550356
บ้านคลองแงะ
พังลา
สะเดา
หมู่ 5 ต. พังลา อ. 90170 โทร. 074541163
นายธงไชย อนันตพรรค
อนุบาล-ประถม
183
90030186
1090550360
550360
วัดม่วงก็อง
พังลา
สะเดา
หมู่ 7 ต. พังลา อ. 90170 โทร. 074542832
นางศศิสุดา แก้วเอียด
อนุบาล-ประถม
184
90030187
1090550363
550363
วัดศรีวิเทศสังฆาราม
สำนักขาม
สะเดา
หมู่ 2 ต. สำนักขาม อ. 90320 โทร. 074398929
นางกอบขวัญ แดงบำรุง
อนุบาล-มัธยม
185
90030188
1090550364
550364
บ้านพรุเตียว
สำนักขาม
สะเดา
หมู่ 5 ต. สำนักขาม อ. 90320 โทร. 074301235
นายวิรัต โต๊ะเส็น
อนุบาล-ประถม
186
90030189
1090550365
550365
บ้านสํานักขาม
สำนักขาม
สะเดา
หมู่ 1 ต. สำนักขาม อ. 90320 โทร. 074411954
นางวิภานันท์ ทองเจริญ
อนุบาล-ประถม
187
90030190
1090550370
550370
บ้านหน่ำฮั้ว
สำนักขาม
สะเดา
หมู่ 3 ต. สำนักขาม อ. 90120 โทร. 0748894719
ว่่าที่ร้อยโท วุฒิพร วิทยาพันธ์ประชา
อนุบาล-ประถม
188
90030191
1090550372
550372
บ้านทับโกบ
สำนักขาม
สะเดา
หมู่ 4 ต. สำนักขาม อ. 90320 โทร. 074523101
นายทิวา คงเสน
อนุบาล-ประถม
189
90030192
1090550366
550366
บ้านนํ้าลัด
สำนักแต้ว
สะเดา
หมู่ 2 ต. สำนักแต้ว อ. 90120 โทร. 0980460412
นางวรียา อีสเฮาะ
อนุบาล-ประถม
190
90030193
1090550367
550367
บ้านม่วง
สำนักแต้ว
สะเดา
หมู่ 3 ต. สำนักแต้ว อ. 90120 โทร. 074586223
นางวิภารัตน์ เอี่ยววัฒนา
อนุบาล-ประถม
191
90030194
1090550368
550368
วัดห้วยคู
สำนักแต้ว
สะเดา
หมู่ 4 ต. สำนักแต้ว อ. 90120 โทร. 074-586201
นายสุภาพ ทองน้อย
อนุบาล-ประถม
192
90030195
1090550369
550369
บ้านเกาะค่าง
สำนักแต้ว
สะเดา
หมู่ 8 ต. สำนักแต้ว อ. 90120 โทร. 074-894720
นายอารมณ์ จันทคาม
อนุบาล-ประถม
193
90030196
1090550371
550371
บ้านควนตานี
สำนักแต้ว
สะเดา
หมู่ 5 ต. สำนักแต้ว อ. 90140 โทร. 300184
นายสมคิด เพียรกิจ
อนุบาล-ประถม